BP+     

©    

产品概述

•BP+©为我国首个可通过无创方法测量中心动脉压(CAP)及超收缩压的血压计,测量精准、参数全面、操作简便,优化临床的高血压管理及心血管功能评价。

•BP+©采用Uscom参与开发的无创血压监测技术,基于物理模型测量肱动脉压、中心动脉压和超收缩压的参数及波形。而在以前,这些数据只能通过使用有创心脏导管插入术获得。

测量准备
 
   

•确保受试者舒适地坐直;

 

•引导受试者放松,保持静止;

 

•受试者保持正常呼吸,停止讲话。  

 

 
 
放置袖带
 

 

•将受试者前臂支撑在稳定、水平的表面;

 

•选择合适大小的袖带;

 

•将放气的袖带绑于受试者的左上臂;

 

•缠绕袖带时,导气管插入袖带处的动脉标记应放置于肱动脉上方。

 

测量过程

 

•在进行测量时,操作人员应该密切观察受试者手臂/袖带以及BP+所显示情况